خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سكونتگاههای غیررسمی و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 58 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سكونتگاه های غیررسمی در جهان از پیشینه طولانی برخوردار است، که از زمان شکل گیری تا کنون با عناوین متعددی چون: حاشیه نشینی، سکونتگاه های خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونکی، سكونتگاه نابهنجار و خود انگیخته نامیده می شود. بدین صورت كه شخصی به غیراز مالك زمین، مساكنی را با اجازه و یا بدون اجازه صاحب ملك می ساخته است. اما آنها مساكن حاشیه ای غیرقانونی، به آن مفهومی كه ما تعریف و طبقه بندی می نمائیم، نبوده اند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-1- مفهوم سكونتگاههای غیررسمی 15
2-1-2- تعاریف سكونتگاههای غیررسمی 17
2-1-3- تعریف توانمند سازی 20
2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی 20
2-2-1- گرایشات جهانی 20
2-2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی در ایران 28
2-3- ویژگیهای اسکانهای غیررسمی 30
2-4- علل پیدایش سكونتگاههای غیررسمی 32
2-4-1- عوامل ساختاری جامعه: 32
2-4-2- علل سازمانی: 33
2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشاركتی: 33
2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین 34
2-5-  رویکردها و رهیافتهای مداخله در اسکانهای غیررسمی 34
2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی در قالب دیدگاههای مختلف 35
2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی 48
2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960) 48
2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970) 49
2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980) 52
2-6- فرآیند توانمند سازی 55
2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی 57
2-8-  جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكید بر توانمندسازی سكونتگاه های غیررسمی 60
2-8-1-  مشارکت توسعه ای 61
2-8-2-  الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی 62
2-8-3-  موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور 64
2-8-3-1-  محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) 65
2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...) 66
2-8-3-3-  محدودیتهای نهادی : 66
2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛ 67
2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛ 67
2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ 67
2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛ 68
منابع