خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر و نظریه های اجتماعی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهر اسلامی در حال حاضر در واقع تنها شَبَهی از واقعیت است. به نحوی که تنها نامی از آن باقی مانده است تا چه رسد به شهر ایرانی–اسلامی. شهر ایرانی-اسلامی نیز به جز یک نام، جایگاه دیگری در میان تحقیقات علمی و فلسفی ندارد و بیشتر برگرفته از خطبه های رهبری بوده که همواره بر تدوین سبک زندگی ایرانی-اسلامی تاکید دارند (موسی پور، 1393).

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 13
2-2-  شهر و نظریه های اجتماعی 14
2-2-1-  مکتب آرمان گرایی 14
2-2-2-  مکتب اصلاح گرایی 14
2-2-3- مکتب شیکاگو 14
2-2-4-  مکتب مدرنیسم 14
2-2-5-  مکتب فرامدرنیسم 15
2-2-6-  مکتب فرهنگ گرایی 15
2-2-7-  مکتب طبیعت گرایی 16
2-2-8-  مکتب فلسفه گرایی 16
2-2-9-  مکتب فن گرایی 16
2-2-10-  مکتب آمایش انسانی 16
2-3-  معماری اسلامی و نماد های بارز آن 17
2-3-1-  درآمد 17
2-3-2-  برخی از نمادهای معماری اسلامی 19
2-3-2-1-  گنبد 19
2-3-2-2-  طاق 19
2-3-2-3-  مفهوم امام یا پیشوا 20
2-3-2-4-  نور و رنگ 20
2-3-2-5-احجام سه گانه ی کروی 21
2-3-2-6- دایره  21
2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط 21
2-4-1- پدیدار شناسی 21
2-4-2-  مفهوم مکان  22
2-4-3-  هویت مکان 22
2-4-4-  حس مکان 23
2-4-5-  حس لامکانی یا احساس بی مکانی 24
2-4-6-  حافظه ی جمعی 25
2-4-7-  خرد جمعی 25
2-4-8-  شعور و حافظه ی جمعی 26
2-5-  وجه سوم در هستی : ماده،‌ انرژی و " شعور "  26
2-5-1-  نظریه ی شعور 26
2-5-2-  پزشکی هومیوپاتی 28
2-6-  استفاده از نظریه ی شعور و تشریح شعور در حوزه ی کلام 28
2-6-1-  شعور در کلام 28
2-6-2-  شعور مثبت و منفی 29
2-6-3-  تشعشع در کلام 30
2-6-4-  تشعشع شعوری 30
2-6-5-  شارژ شعوری 31
2-6-6-  روح جمعی 31
2-6-7-  شواهد تذکر به " روح جمعی " در قرآن 32
2-6-8-  شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی 33
2-7-  نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور 34
2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی 34
2-7-2-  جمع بندی مختصر از نظریه های پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط 35
2-7-3- تحلیل ماهیت حس مکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور 36
2-7-4- حس تعلق به مکان در شهر های قدیمی و شهرهای سنتی 37
2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور 40
2-8-1- درآمد 40
2-8-2- شهرسازی اسلامی در سیره ی پیامبر اکرم (ص 40
2-8-3- شهرسازی اصفهان ، تجلی نمونه ای از شهرسازی ایدئولوژیک ایرانی -اسلامی 43
2-9-  تعاریف و مفاهیم 44
2-9-1- تعریف فرهنگ 44
2-9-2-  ریشه ی مفهومی " شهر-فرهنگ 45
2-9-3- تعریف مدل "شهر- فرهنگ 45
2-9-4-  تعریف "میدان شعوری 45
2-9- 5- نقش میدان شعوری در شکل گیری کائنات و علت جاذبه ی اجرام سماوی در قرآن 46
2-9-6-  اهمیت میدان شعوری فضا-زمان در سرنوشت شهرها و حوادث طبیعی 47
2-10- پایداری و مفهوم آن 49
2-10-1-  پیدایش مفهوم پایداری 49
2-10-2-  توسعه ی پایدار 49 
2-10-3-  ابعاد توسعه ی پایدار 49
2-10-3-1-  پایداری اکولوژیکی 49
2-10-3-2- پایداری اجتماعی 50
2-10-3-3-  پایداری اقتصادی 50
2-10-3-4-  پایداری محیطی در فرهنگ قرآن 50
2-11-    اصول پیشنهادی شهر-فرهنگ در جهت هویت بخشی ایرانی-اسلامی به مجتمع های زیستی 51
و...
منابع