خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نفت و آلودگیهای نفتی در دریا با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


خلیج‌فارس در ۲۴ تا ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. منطقه خلیج فارس از سوی سازمان بین المللی دریانوردی و برنامه محیط زیست ملل متحد با استناد به کنوانسیون حقوق دریاها, دریای نیمه بسته اعلام شده است که از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریای آزاد, راه دارد و به موجب کنوانسیون ماریول منطقه ویژه معرفی شده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- خلیج فارس 13
2-2- استان بوشهر 14
2-3- نفت و آلودگیهای نفتی 15
2-4- ورود نفت به آب دریا 17
2-5- تغییرات نفت پس از ورود به آب دریا 17
2-5-1 پراکنده شدن 18
2-5-2 پخش شدن مواد نفتی در سطح آب 18
2-5-3 حل شدن 18
2-5-4 تبخیر شدن 18
2-5-5 اکسیداسیون فتوشیمیایی 18
2-5-6 بحالت امولسیون در آمدن 19
2-5-7 قابلیت تجزیه زیستی 19
2-5-8 ته نشین شدن 19
2-6- تجزیه‌زیستی 20
2-7- معرفی هیدروکربن‌های آروماتیک 20
2-7-1 طبقه‌بندی ترکیبات آروماتیک 20
2-7-2 فرمولاسیون ترکیبات آروماتیک 21
2-7-3 خواص فیزیکی و شیمیایی 22
2-7-4 درجه سمیت ترکیبات آروماتیک 23
2-7-5 اثرات هیدروکربن‌های پلی‌آروماتیک روی سلامتی انسان‌ها و موجودات زنده 27
2-7-6 هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک و سرطان 27
2-7-7 چه عاملی ترکیب را سرطان‌زا میکند؟ 27
2-8- فنل 28
2-8-1 کلیات ترکیب فنل 28
2-8-2 نام‌گذاری 28
2-8-3 فنول‌های طبیعی 29
2-8-4 ساختمان مولکولی و خواص فیزیکی 29
2-8-5 خواص فیزیکی 29
2-8-6 تأثیر فنل بر محیط زیست و موجودات زنده 30
2-8-7 کاربردها 30
2-9- تجزیه‌زیستی 30
2-9-1 روش‌های پاکسازی بیولوژیکی 31
2-9-2 مبانی زیست‌درمانی 32
2-9-3 میکروارگانیسم‌های هوازی 32
2-9-4 میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی 32
2-9-5 مخمرها و قارچها 33
2-9-6 استفاده از بیوراکتورها 33
2-9-7 کومتابولیسم 34
2-9-8 دینیتریفیکاسیون 34
2-9-9 کمپوست کردن 34
2-9-10 درمان بیولوژیکی 34
2-10- میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک 35
2-11- مسیر های تجزیه زیستی 36
2-11-1 تجزیه میکروبی فنل 36
2-11-2 تجزیه میکروبی نفتالین 39
منابع