درمان با سینی شن و ماسه تاریخچه ای غنی دارد که با مارگارت لوونفلد در سال 1929 آغاز شد. گسترش و توسعه اشکال مختلف شن درمانی با کار او آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. ادبیات حرفه ای در مورد کاربردهای مختلف، مطالعات موردی، نظریه ها، بهترین شیوه ها و مقالات تحقیقاتی در رابطه با اثربخشی بالینی بحث می کند(هومییر و سنگ،2023).

انجمن جهانی متخصصان شن درمانی در حال توسعه استانداردهای مبتنی بر تحقیق با خط فرعی ترویج عمل اخلاقی شن درمانی برای تمرین ماسه درمانی است. این یک موضوع ضروری برای اکتشاف و تحقیق است. تا به امروز، هیچ صلاحیت، آموزش، یا استانداردهای مهارتی توسعه یافته مبتنی بر تحقیق برای درمان های شن و ماسه وجود ندارد. پروژه تحقیقاتی انجمن جهانی متخصصان شن درمانی از سه مرحله تشکیل شده است: 1) نظرسنجی از روانشناسان فعلی ماسه درمانی در مورد استانداردها، 2) مصاحبه با پانلی از کارشناسان ماسه درمانی در مورد شایستگی ها، و 3) بررسی برنامه­های گواهی شن درمانی موجود (انجمن جهانی متخصصان شن درمانی،2022). همه رشته های بهداشت روان در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می دهند که شایستگی مبتنی بر آموزش، آموزش و نظارت یک الزام اخلاقی است (کوری، کوری و کوری، 2019).