درمان با سینی شن و ماسه تاریخچه ای غنی دارد که با مارگارت لوونفلد در سال 1929 آغاز شد. گسترش و توسعه اشکال مختلف شن درمانی با کار او آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. ادبیات حرفه ای در مورد کاربردهای مختلف، مطالعات موردی، نظریه ها، بهترین شیوه ها و مقالات تحقیقاتی در رابطه با اثربخشی بالینی بحث می کند(هومییر و سنگ[1]،2023).

پارک و یو[1] (2022) در پژوهشی با عنوان بررسی اثرسنجی شن­بازی درمانی خانواده با خانواده درمانی ساختاری بر نقاط قوت خانواده کودکان مبتلا به اختلالات عاطفی و رفتاری بیان داشتند: ابتدا روابط خانوادگی خانواده‌های دارای اختلال عاطفی- رفتاری پس از اعمال شن‌بازی خانوادگی با خانواده درمانی ساختاری بهبود یافت. دوم، کاربرد شن‌بازی خانوادگی با خانواده درمانی ساختاری، عملکرد خانواده‌های خانواده‌های دارای کودکان اختلال عاطفی- رفتاری را بهبود بخشید. ثالثاً، در دوره شن­بازی درمانی خانوادگی با خانواده درمانی ساختاری، سینی شن خانوادگی در جهت بهبودی تغییر یافت و ساختار خانواده نیز از ساختاری ناکارآمد به ساختاری کاربردی تبدیل شد.

 

[1] Park and You


[1] Homeyer and Stone