پروتکل شن بازی درمانی

3-5-3. فرایند شن بازی درمانی. 1

3-5-3-1. ابزار روش شن بازي.. 1

3-6. روش اجرا و مداخله. 2

3-6-1. آماده سازی اتاق. 3

3-6-2. معرفی کودکان. 3

3-6-3. ایجاد سینی شن و ماسه. 4

3-6-4. پس از ایجاد. 5

3-6-5. سینی شن و ماسه تمیز کردن و مستندات.. 6

از نظر پاکسازی و مستندسازی شن‌پاشی، درمانگر از شرکت‌کنندگان نخواست که شن‌های خود را تمیز کنند. در پایان هر جلسه، پس از اینکه درمانگر اعضای گروه را تا والدین آنها همراهی کرد، از سینی ماسه‌ای که تک تک اعضای گروه ایجاد کرده بود، عکس دیجیتالی گرفت، سپس سینی‌ها را تمیز کرد و عروسک­ها را دوباره در قفسه‌ها قرار داد. درمانگر با استفاده از خلاصه جلسه شن­درمانی ایجاد شده توسط هومیر و سوینی (1998) هر جلسه شنی را مستند کرد و نکاتی را در مورد تعامل در طول جلسه اضافه کرد.