جزوه اکولوژی انسانی

به تعداد 11 صفحه pdf

 

مقدمه

یک مثال از تعامل اکوسیستم و سیستم اجتماعی: انقراض جانوران دریایی بوسیله تجارت ماهیگیری

سوخت پخت و پز و جنگل زدایی در هند

توسعه پایدار

شدت تقاضا بر اکوسیستم