جزوه نکات پرستاری درهنگام_کاواژ مایعات

جزوه بسیار جامع و در عین حال کوتاه و مفید

به تعداد 8 صفحه pdf

 

تغذیه از طریق لوله بینی - معدی (gavage)

محل قرارگیری لوله

محلولهای گاواژبه دوصورت هستند

روشهای تغذیه


تغذیه متناوب بصورت بلوس

تغذیه مداوم بصورت انفوزیون

اقدامات پرستاری قبل از گاواژ باید رعایت نمود 

روش انجام گاواژ

فواید ریختن آب قبل و بعد از گاواژ

اقدامات پرستاری حین گاواژ باید رعایت نمود 

اصول تغذیه ای شامل

گاواژ به دو صورت انجام می شود

دادن دارو به بیمار از طریق لوله

ارزیابی بیمار در حین گاواژ

اقدامات و مراقبتهای پرستاری بعد از گاواژ

نکات پرستاری در هنگام گاواژ