خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه علل پیدایش سكونتگاههای غیررسمی با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مكانیسم ایجاد فضاهای مساله‏دار شهری (اجتماعات غیررسمی) در قالب یك رابطه علت ومعلولی با بسیاری از جریانات و تصمیمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار می‎كند، به عبارت دقیق‎تر ظهور فضاهای غیررسمی در ساختار شهری حكایت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادی داشته و نوعی دوگانگی را در عرصه زندگی شهری نشان می‎دهد. (رفیعیان، 1382، ص285) وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل های متراکم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موجب پنهان ماندن دوگانگی و ناهمگونی متداول بین ثروتمند و فقیر، یا برتری و عدم برتری در شهر می شود. ناهمگونیهای گسترده اجتماعی و اقتصادی بین ساکنان شهر، اغلب نتیجه عقب ماندگی یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان می باشد. اما گذشته از این، پی آمد برنامه ریزی داخلی کوتاه مدت نیز می باشد. این امر منجر به ازدیاد اسکان های غیررسمی در شهرها، حتی در کشورهای با پتانسیل نسبتاً مطلوب اقتصادی می شود

 

 

 

فهرست مطالب
2-4- علل پیدایش سكونتگاههای غیررسمی 32
2-4-1- عوامل ساختاری جامعه: 32
2-4-2- علل سازمانی: 33
2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشاركتی: 33
2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین 34
2-5-  رویکردها و رهیافتهای مداخله در اسکانهای غیررسمی 34
2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی در قالب دیدگاههای مختلف 35
2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی 48
2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960) 48
2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970) 49
2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980) 52
2-6- فرآیند توانمند سازی 55
2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی 57
2-8-  جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكید بر توانمندسازی سكونتگاه های غیررسمی 60
2-8-1-  مشارکت توسعه ای 61
2-8-2-  الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی 62
2-8-3-  موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور 64
2-8-3-1-  محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) 65
2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...) 66
2-8-3-3-  محدودیتهای نهادی : 66
2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛ 67
2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛ 67
2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ 67
2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛ 68
منابع