خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت روستایی و نقش شوراها در آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و نظام درآمد هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است. هر یک از محورهای فوق در دهه های قبل دارای شدت و ضعف در عملکرد و اجراء حتی گاه به عنوان راهبرد اساسی در برنامه های کلان مطرح بوده است. بررسی جنبه های مختلف این محورها بیان کننده گستردگی مفهوم مدیریت روستایی در ایران است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مفهوم مدیریت روستایی 8
2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی 8
2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی 10
2-3-1- ایجاد استقلال مالی: 14
2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی: 14
2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک: 14
2-3-4- هماهنگی ابعاد توسع? روستایی: 15
2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی 15
2-5- جایگاه  مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور 17
2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها 22
2-6-1- عوامل سیاسی 22
2-6-1-1- عوامل ساختاری سیاسی 22
2-6-1-1-1- تمرکزگرایی در تصمیم و اجرا 22
2-6-1-2- رابطه بهره کشی شهر از روستا در نتیجه تعامل سیاسی محلی 23
2-6-1-3- اولویت های توسعه 23
2-7- عوامل مدیریتی 23
2-7-1- مدیریت تولید نابسامان 23
2-7-2- ناکافی بودن افراد متخصص 24
2-7-3- نارسایی نظام کنترل 24
2-7-4- مدیریت با ماهیت برونزا 24
2-8- عوامل دولتی 24
2-8-1- مسأله امنیت و نبود آن 25
2-8-2- تداخل وظایف سازمان های دولتی و وزارتخانه ها در روستاها 25
2-8-3- عدم هماهنگی و تبعیض میان سازمان های محلی و مرکزی 25
2-8-4- کمبود ابزارها و سازوکارهای دولتی 26
2-8-5-حمایت ناکافی از افراد خلاق و نوآور از سوی دولت 26
2-9- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی 26
2-9-1- پیشینه و تجارب تاریخی روستاییان 26
2-9-2- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری 26
2-9-3- بی سوادی و نارسایی های آموزشی 26
2-9-4- جامعه مطرود و سرکوب شده روستایی 26
2-9-5- مهاجرت به شهرها 27
2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری 27
2-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی 27
2-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک 28
2-10-3- نبود تنوع شغلی 28
2-10-4- تغییر کاربری روستاها 28
2-10-5- عوامل تکنولوژیکی 28
2-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک 28
2-10-5-2- بهره دهی ناچیز کار 28
2-10-6- روش های نامناسب بازاریابی 29
2-10-7- نارسایی کمّی و کیفی عملکرد تعاونی های روستایی 29
2-11- مدیریت روستایی و توسعه 30
2-12-تحولات مدیریت روستایی 30
2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟ 31
2-14- مدیریت نوین روستایی 34
2-15-تحولات کالبدی روستاها 35
2-16-برنامه ریزی فضایی 37
2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا 38
2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها 40
2-19-پیشینه تحقیق 42
منابع