خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعیین فواصل فازها با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از عوامل مهم و مؤثری که در طراحی خطوط انتقال نیرو دخالت دارد، فواصل فازها از یکدیگرو بدنه برجها می‌باشد. با توجه به اینکه نیروهای ناشی از وزن یخ و نیروی باد از طریق هادیها بر برجها تحمیل می‌شوند، لذا هر چه بر ارتفاع و پهنای برجها افزوده گردد، این اقدام سبب افزایش وزن برجها، حجم فوندانسیونها و نتیجتاً قیمت خطوط انتقال نیرو می گردد. 

 

 

 

فهرست مطالب
تعیین فواصل فازها : 36
5-1- مقدمه 37
5-2- تعیین فاصله افقی فازها تا بدنه برجها 37
5-2-1- استفاده از مقره های آویزان 39
5-2-2- مقره های وی شکل 40
5-2-3- مقره‌های ثابت 40
5-3- فاصله افقی فاز تا فاز 41
5-3-1-  فاصله افقی فاز تا فاز که در دو طرف برج قرار می گیرند 43
5-3-2- فاصله افقی فاز با فاز که در یک طرف برج قرار می گیرند 44
5-3-3- فاصله فاز تا فاز در صورت استفاده از مقره‌های غیر آویزان 45
5-4- محاسبه فواصل عمودی فازها 45
5-4-1- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری عمودی هادیها 46
5-4-2- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری مثلثی هادیها 47
5-4-3- فاصله عمودی فازها در سربرج بر مبنای مقره های ثابت 48
5-5- محاسبه فاصله عمودی دو فاز از یک مدار در وسط اسپن 49
5-5-1- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش عمودی هادیها 49
5-5-2- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش مثلثی هادیها 50
5-5-3- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای مقره های ثابت 51
5-6- مدل محاسباتی حداقل فاصله عمودی فازها 51
5-7- حداقل فواصل افقی از دیدگاه NESC 52
5-7-1- حداقل فاصله هوائی تا پایه ها 
5-7-2- حداقل فاصله افقی فازها در یک مدار 52
5-7-3- حداقل فاصله افقی فازها در دو مدار مختلف 53
5-7-4- فاصله افقی فازها با توجه به نوسانات 53
5-8- جمع بندی 54
5-8-1- حداقل فاصله افقی فاز با بدنه برج 55
5-8-2- حداقل فاصله افقی فاز تا تأسیسات اطراف 55
5-8-3- فاصله افقی دو فاز از یک مدار 55
5- 8- 4- حداقل فاصله عمودی فازها در سر برج 56
5-8-5- تعیین حداقل فاصله عمودی در وسط پایه ها 56
منابع