خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هایبرید برقی و مدلسازی آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یک روش معمول برای کنترل سیستمهای دینامیکی پیچیده با عدم قطعيّتهای فراوان ، طراحی یک تعداد متفاوت از کنترل کننده های محلی، هر یک برای ناحیه عملکردی خاص یا اهداف مشخص و سپس طراحی یک استراتژی سوئیچینگ بین زیر سیستمها در حالت زمان واقعی، برای رسیدن به اهداف کلی سیستم می باشد. روشهای کنترل سنتی که متکی به یک کنترل کننده برای کنترل سیستمی با عدم قطعيّت زیاد هستند، نمی توانند پایداری سیستم را تضمین کنند. سیستمهای سوئیچینگ را می توان به عنوان دسته ای از سیستمهای هایبرید در نظر گرفت، زیرا که شامل متغیرهای حالت پیوسته و متغیرهای حالت گسسته می باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هایبرید برقی و مدلسازی آن 90
مقدمه 91
1-3) سیستم های دینامیکی هایبرید 91
مثال(1-3) 94
مثال(2-3) 95
2-3) ساختار سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی 96
3-3) مدلسازی دینامیکی سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید برقی 102
1-3-3)مدل دینامیکی موتور الکتریکی 102
2-3-3)مدل دینامیکی موتور احتراقی 104
3-3-3) مدلسازی دینامیکی باتری 105
4-3-3) مدل سازی دینامیکی خودرو 105
5-3-3)  محاسبه گشتاور درخواستی 106
4-3)سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید سری  و معادلات حاکم بر مدهای عملکردی 107
1-4-3) مد الکتریکی 107
2-4-3) مد هایبرید 108
5-3) روابط دینامیکی مربوط به حالتهای عملکردی در خودرو هایبرید برقی موازی 108
1-5-3) مد موتور الکتریکی 109
2-5-3) مد هایبرید 110
3-5-3) مد ترمزی 110
شکل(9-3) مدهای کنترلی در خودرو هایبرید برقی 11
منابع